Otázky a odpovědi

Jak správně platit nájem Bytovému družstvu 265?

Nájem (úhrady za užívání bytu a služeb s tím spojených) je hrazen:

a) trvalým příkazem z bankovního ústavu (individuálně zajišťuje majitel účtu u bankovního ústavu)

b) SIPO

c) v kanceláři BD 265 v hotovosti (v úředních hodinách)

 

Číslo účtu nájemného: 3394020277/0100 u Komerční banky Most

Variabilní symbol je vaše číslo popisné, nula (místo pomlčky) a vaše číslo bytu

Stanovený termín 15. dne v měsíci, nejpozději do konce běžného měsíce (Stanovy čl. 38, bod 5)

Chcete převést své členství v bytové družstvu?

Je proto třeba :

- vyplnit formuláře, které získáte v kanceláři Bytového druužstva 265 (v úředních hodinách), event. vytisknout z internetových stránek družstva,

- finanční prostředky na poplatky - přehled je na internetových stránkách,

- osobní účast obou stran - převádějící a nabývající, podpisy před představitelem družstva,

- platné občanské průkazy (průkaz totožnosti),

- převádějící nesmí mít žádné závazky (pohledávky na nájmu, vyúčtování apod.) vůči BD 265 (Stanovy čl. 7).

Chcete Váš byt přenechat do podnájmu - uzavřít dohodu o podnájmu?

Je proto třeba :

- vyplnit formulář, s kladným vyjádřením Bytového družstva

- kopie podnájemní smlouvy

- průkazy totožnosti při sepsání dohody

- osobní účast uživatele (v případě manželů - účast obou manželů)

Co je nutné ohlásit správci?

Mezi ohlašovací povinnosti uživatelů bytu a nebytových prostor patří:

veškeré změny týkající se uživatele bytu - počty osob v bytě, narození dítěte, úmrtí, rozvod, sňatek, změna příjmení, změna vlastníka bytu, apod.

Oznámení se provádí písemnou formou do 30ti dnů od uskutečnění změny.

Jaká je výše poplatku z prodlení a úrokové sazby?

- výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení . (NV č. 142/1994 Sb.)

Nemáte momentálně na nájem? Neuhradili jste včas nájem?

Dostavte se do kanceláře Bytového družstva 265 v úředních hodinách (úterý, 16,00-17,00 hod.) k sepsání dohody o uznání dluhu.

Dlužník tím řeší nejen čas, ale hlavně finanční prostředky. Uzavřením dohody se pozastavují poplatky z prodlení.

Jak se zachovat při poruše, jsem-li uvnitř uvízlý(á) ve výtahové kabině?

V případě, že jsou vnitřní výtahové dveře uzavřeny, nesnažte se v žádném případě o jejich otevření násilím.

Ve výtahové kabině na spodní části ovládacího panelu je tlačítko se symbolem zvonku. Stisknutím tohoto tlačítka (nejméně 3-4 vteřiny) se automaticky začne vytáčet číslo dispečinku firmy Hasman – výtahy Most. Po navázání spojení nahlašte prosím adresu místa‚ číslo popisné  vchodu, odkud voláte.

Jaký je postup při stavební úpravě v bytě?

Tuto stavební úpravu je třeba písemně ohlásit v kanceláři Bytového družstva. Zde Vám poradí podle rozsahu prací, zda je nutné zajistit projektovou dokumentaci, statický posudek a zda je nutné vyjádření stavebního úřadu.

Ke schválení stavební úpravy je nutné popsat, jaká úprava se bude v bytě provádět, v jakém rozsahu, za použití jakých materiálů. Ideální je zakreslit schematicky stávající stav a stav po stavební úpravě.

Schválení podléhá také jakýkoliv zásah do společných částí domu (tj. fasády, střechy, balkonu, lodžie apod.).

Ohlásit stavební úpravu jsou povinni všichni uživatelé bytů a nebytových prostor. Vydání souhlasu se stavební úpravou je bezplatné.

Tímto ohlášením stavebních úprav ve vašem bytě se vyhnete možným nepříjemnostem v budoucnu.

Je třeba provádět revizi plynového zařízení při výměně spotřebiče nebo zásahu do rozvodu plynu v bytě?

Jestliže si uživatel pořídí nový plynový spotřebič, nemusí být prováděna revize, pokud se jedná pouze o záměnu starého za nový spotřebič.

Revize nemusí být také prováděna v případě, že není plynovod prodloužen o více jak 3 metry.

V obou případech však musí zásah provádět oprávněná organizace, která je držitelem právoplatného oprávnění vystaveného ITI Praha.

Periodické revize plynového zařízení v bytech a nebytových prostorech Bytového družstva 265 se provádějí jednou za 3 roky, jak ukládá příslušná legislativa.

Co je součástí společných částí domu?

Ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění jsou společnými částmi domů zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkony, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům.

Dále se za společné části domu považují příslušenství domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné prádelny).


1 | 2 >>