Vyúčtování nákladů za služby v roce 2017

27.04.2018 18:36

Dostali jste do rukou přehled vyúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor za rok 2017, rozdělené na vyúčtování nákladů na teplo, teplou užitkovou vodu, studenou vodu, osvětlení společných prostor a výtah. Rozúčtování nákladů obsahuje údaje na celou zúčtovací jednotku (odběrné místo), údaje týkající se konečného spotřebitele (byt, nebytový prostor), dále součet záloh a vyčíslení rozdílu mezi zálohami a
náklady.

Případné reklamace proti obdrženému vyúčtování lze písemně uplatnit u správce nemovitosti - Bytového družstva 265, a to do 5. června 2018. Pokud bude reklamace uznána za oprávněnou, bude vyhotoveno opravné vyúčtování pro celé odběrné místo a znovu rozdáno nájemcům.

Přeplatky na bankovní účty budou uživatelům bytů a nebytových prostor, kteří nahlásili číslo svého bankovního účtu, převáděny do středy 13. června 2018, pokud nebude řešena reklamace.

O termínu předávání přeplatků v hotovosti budou uživatelé bytů a nebytových prostor, kterých se to týká, vyrozuměni individuálně letáčkem ve své listovní schránce.

Uživatelům bytů či nebytových prostor, kteří mají vůči Bytovému družstvu 265 finanční závazky a mají zároveň přeplatky z vyúčtování za služby 2017, nebudou jim tyto přeplatky zasílány na bankovní účet, ale po finančním zúčtování předány v hotovosti v kanceláři družstva.

Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do sedmi kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, tzn., že výplata přeplatků může být provedena nejpozději do 31. července 2018 a do tohoto termínu bude ze strany Bytového družstva 265 požadována úhrada nedoplatků.

Tento termín se netýká přeplatků či nedoplatků z opravného vyúčtování, které by bylo provedeno následně po uznané reklamaci. V tomto případě se splatnost přeplatků a nedoplatků může posunout až o jeden kalendářní měsíc, tedy do 31. srpna 2018.